ntklegend03 10/11/2023 3:28:01 AM

Ở nhà máy nhiệt điện:
A. nhiệt năng biến thành cơ năng, rồi thành điện năng.
Đáp án chính xác
B. nhiệt năng biến thành điện năng, rồi thành cơ năng.
C. quang năng biến thành điện năng. 
D. hóa năng biến thành điện năng.