ngovan160479 10/11/2023 3:27:54 AM

Ở nhà máy thủy điện 
A. nhiệt năng biến thành cơ năng, rồi thành điện năng. 
B. thế năng chuyển hóa thành động năng, rồi thành điện năng. 
Đáp án chính xác
C. quang năng biến thành điện năng. 
D. hóa năng biến thành điện năng.