kobietdunghoi123321 10/11/2023 3:28:01 AM

Ở nhà máy thủy điện
A. nhiệt năng biến thành cơ năng, rồi thành điện năng
B. thế năng chuyển hóa thành động năng, rồi thành điện năng
Đáp án chính xác
C. quang năng biến thành điện năng
D. hóa năng biến thành điện năng.